logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2


INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel.: +420 221 489 111
Fax: +420 266 311 212
inset@inset.com

 

 

Měření vibrací a měření dynamického zatížení objektů

 • měření a hodnocení vlivu vibrací na stavební konstrukce
 • měření a hodnocení vlivu vibrací na člověka
 • výpočty a technická řešení pro odstranění přenosu vibrací do stavebních konstrukcí a budov
 • predikce úrovně vibrací v nové zástavbě, stabilní výpočty stability svahů s dynamickou zátěží

Technická a stavební akustika


Vymezení rozsahu a vlivu starých skládek a míst staré ekologické zátěže

 • vymapování plošného rozsahu a mocnosti skládek (výpočet kubatury) pomocí nepřímých geofyzikálních metod
 • rajonizace skládek podle charakteru ukládaného materiálu
 • lokalizace podzemních nádrží, potrubí, sudů a dalších potencionálních zdrojů znečištění
 • vysledování preferenčních cest šíření kontaminace horninovým prostředím, optimalizace návrhu umístění sanačních a monitorovacích vrtů

Monitoring výsypek a odkališť
Geotechnický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring výsypek a odkališť. Provádíme návrh a realizaci monitorovacího systému, který zahrnuje  geotechnické monitorovací přístroje a hydrogeologické přístroje a objekty.


Geotechnické monitorovací přístroje zahrnují

 • výškoměrné krabice pro měření sedání
 • měřidla tlaku vody pro odečet výšek vodního sloupce
 • měřidla pórových tlaků zapenetrovaná do vybraných hloubkových horizontů pro sledování vývoje pórových tlaků
 • extenzometry pro měření deformací
 • inklinometrické vrty pro sledování hloubkového průběhu deformací
 • snímače pórových tlaků instalované do vrtů
 • datallogery pro kontinuální záznam dat
 • geotechnické stabilizované body pro sledování povrchových deformací


Hydrogeologické přístroje a objekty

 • hydrogeologické pozorovací vrty
 • pozorovací piezometry


Provádíme kontrolní sledování monitorovacích systémů a instalovaných kontrolních prvků (hydrogeologické měření, hydrochemické měření, geotechnické sledování), včetně jejich vyhodnocení v tabelární i grafické formě. V rámci návrhu monitorovacího systému jsou stanoveny varovné stavy, které jsou následně vyhodnocovány.

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.